انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- مسابقه ملی
مسابقات ملی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

«بسمه تعالی»

   

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، بر آن است که مسابقه‌ ملی با موضوع اقتصاد شهری برگزار ‌کند. بدین‌وسیله از تمام علاقمندان دعوت به عمل می‌آید که در این مسابقه شرکت کنند. این مسابقه از ۰۳/۱۰/ ۹۵ لغایت ۹۵/۰۵/۱۰ برگزار می‎گردد و جوایز نفیسی نیز به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت. 

   

مسابقۀ ملی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

  

۱.  از نظر اقتصادی، محدوده اقتصادی یک منطقه شهری..................

الف) کوچک تر از محدوده سیاسی آن است.

ب) به مراتب بزرگ تر از محدوده سیاسی آن است.

ج) همان محدوده سیاسی آن است.

د) تنها نقاط مرکزی شهر را شامل می گردد.

  

۲.  برای توضیح مسائل شهری در علم اقتصاد شهری کوشش میشود تا ..........

الف) شهر را در مطالعات اقتصادی وارد کنند.

ب) ابزارهای اقتصادی بکار گرفته شود.

ج) موارد الف و ب.

د) از نظریه جامعهشناسان استفاده کنند.

  

۳.  به نظر پل سینجر، کدام گزینه موجب تداوم انتقال مازاد از روستا به شهر میشود؟

الف) وجود روستا

ب) وجود جامعه طبقاتی

ج) وجود جامعه بیطبقه

د) وجود شهر

  

۴.  منابع اصلی اقتصادی یک شهر کدامند؟

الف) مسکن، آموزش، صنعت و کشاورزی

ب) کار، سرمایه، زمین و مدیریت

ج) موارد الف و ب

د) هیچکدام

  

۵.  کدام مورد یا موارد زیر در مورد مکان یابی مسکونی صحت دارد؟

الف: با افزایش درآمد خانوار، خانوارهای شهری مناطقی با ارزش معاملاتی بالا را برای اسکان خود انتخاب میکنند

ب: با کاهش درآمد خانوار، خانوارهای شهری، مناطقی با ارزش معاملاتی پایین را برای اسکان خود انتخاب میکنند.

ج: موارد الف و ب

د: هیچکدام

  

۶.  کدام مورد زیر بر تعریف درست از مصرف غیرمولد اشاره دارد؟

الف) زمانی که مصرف کالای مورد نیاز یک فرد، از عرضه کالای مورد نیاز افراد دیگر نکاهد

ب) اشاره به مصرف افرادی داردکه کالایی تولید نمی کنند مانند مصرف زندانیان یا افراد بیمار

ج) موارد الف و ب

د) هیچکدام

  

۷.  کدام گزینه به تعریف ماکزیممسازی سود، نزدیکتر است؟

الف) وقتی هزینه نهایی بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق شهری با درآمد نهایی آنان برابر باشد

ب) شرایطی که در آن، مقدار عرضه یک کالا، بیش از مقدار تقاضای آن باشد

ج) تفاوت بین حداکثر قیمت مصرف کننده که حاضر به پرداخت آن با قیمت واقعی آن کالاست

د) هیچکدام

  

۸.  کدامیک از نظریه های مربوط به پیدایش شهر، به طور مستقیم بر نقش عوامل اقتصادی تاکید دارند؟

الف) نظریه پیدایش شهر مبتنی بر مفهوم مازاد تولید که اساس پیدایش شهر را وجود مازاد تولید مواد غذایی میداند

ب) نظریه بازار که نطفه اولیه شهرها را مکان‌های مبادله کالا میداند که معمولاً در محل برخورد مسیرهای تجاری شکل می‎‎گیرند.

ج) هیچکدام

د) موارد الف و ب

  

۹.  چگونه می توان حد مطلوب اندازۀ یک شهر را تعیین نمود؟

الف) تعدادی از جمعیت که در مجموع بیشترین صرفه جویی و کمترین هزینه را باعث می شود

ب) تعدادی از جمعیت که در مجموع کمترین صرفه جویی و بیشترین هزینه را باعث می شود

ج) موارد الف و ب

د) هیچکدام

  

۱۰.  مرزهای جغرافیایی بازار نیروی کار مناطق شهری توسط کدام عامل یا عوامل تعیین میگردد؟

الف) توسط منطقه بندی های جغرافیای شهری

ب) توسط نوع مشاغل فعال در مناطق شهری

ج) توسط هزینه های نقدی و روانی ناشی از رفت و آمد منظم به محل کار و زندگی و هزینه های جایگزین مهاجرت به مناطق مختلف

د) هر سه مورد

  

۱۱.  تقاضای نیروی کار شهری به ................................. بستگی دارد.

الف) ساخت اقتصاد شهری یا به عبارتی به تعداد و کیفیت فرصت ها موقعیت های شغلی ایجاد شده توسط موسسات دولتی یا بخش خصوصی در مناطق شهری

ب) سطح دستمزدها

ج) موارد الف و ب

د) هیچکدام

  

۱۲.  عرضه نیروی کار شهری به ................................. بستگی دارد.

الف) ویژگی های جمعیتی شهر

ب) نرخ مشارکت نیروی کار

ج) تعداد جمعیت در سن کار

د) همه موارد

  

   لطفأ تصویر پاسخ نامه مورد نظر را به ایمیل انجمن ارسال نمایید.

سؤال

الف

ب

ج

د

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.529.1081.fa
برگشت به اصل مطلب