انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- بانکداری و مالیه شهری
بانکداری و مالیه شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بانکداری و مالیه شهری

                                            از منظر جهانی

AWT IMAGE

" ویرایش اول "

پیشگفتار

تأمین منابع مالی پروژه‌های شهری یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت شهری به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. اقتصاد و مالیه شهری به مطالعه اقتصادی مناطق شهری پرداخته و از ابزارهای علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به کاربری اراضی شهری، مسکن شهری، حمل و نقل شهری، زیرساخت‌ها و تسهیلات شهری و مالیه شهری استفاده می‌کند.

روش‌های سنتی تامین مالی جوابگوی تقاضاها و نیازهای روزافزون زندگی شهرنشینی نیستند و بر این اساس تنوع بخشی به بحث‌های تأمین مالی و استفاده از روش‌های نوین ضروری است.

در همین راستا بانک‌ها می‌توانند به منظور ایفای نقش اجتماعی خود به کمک مدیریت شهری شتافته و در پروژه‌های شهری که هم جنبه عمومی و اجتماعی دارند و هم ملاحظات زیست محیطی را رعایت می‌کنند سرمایه گذاری کنند.

مجموعه اطلاعاتی بانکداری و مالیه شهری از منظر جهانی، بخشی از طرح فرآوری اطلاعاتی و داده ای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است که در عین پرداختن اختصاصی به مفاهیم و دسته بندی های بانکداری در قالب جهانی و   بین المللی آن مشتمل بر ۱۰ آیتم، به مسأله مالیه شهری و تمامی مشتقات مفهومی و عملیاتی برآمده از آن نیز تمرکز نموده است.

بخش ها و آیتم های تشکیل دهنده این مجموعه به شرح ذیل می باشد:

AWT IMAGE                    AWT IMAGE                     AWT IMAGE

AWT IMAGE               AWT IMAGE               AWT IMAGE               AWT IMAGE

AWT IMAGE                    AWT IMAGE                    AWT IMAGE

 تدوین و گردآوری: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.473.778.fa
برگشت به اصل مطلب