انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- مدیریت‌منابع‌انسانی‌در‌شهرداری‌
مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کتاب مدیریت منابع انسانی در شهرداری‌ها

نگارندگان:

دکتر حسین محمدپور زرندی (عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران)

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی (عضو هیأت مدرسین شهرداری تهران و نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران(

سمانه کریمی (عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران)

مختصری از کتاب:

امروزه اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌ها برای بقا در محیط پیچیده و پرچالش امروزی، نیازمند نیروی انسانی توانمند و خلاق هستند.  شهرداری‌ها نیز به‌عنوان مهمترین سازمان‌های محلی از این قضیه مستثنی نبوده و منابع انسانی جزء ارزشمندترین سرمایه‌هایشان، به حساب می‌آید. در زمینه اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی و خصوصی به صورت کلی و یا خاص، کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری موجود است، اما در خصوص اهمیت و نقش منابع انسانی و محورهای اساسی و الزامی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های محلی، به ویژه شهرداری‌ها، کتاب‌ها و منابع آموزشی چندانی در ایران دیده نمی‌شود. این کتاب ۲۰۸ صفحه ای که به سفارش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در هفت فصل تدوین گردیده است به موضوع مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها می­پردازد.

هدف از تألیف این کتاب، پرداختن به موضوع مدیریت کارآمد نیروی انسانی در شهرداری‌ها است و نتیجه پژوهش و مطالعه در زمینه ساختار و قوانین اداری و استخدامی شهرداری‌های جهان، چگونگی استخدام، انفصال خدمت و نظام پرداخت کارکنان، نظام ارزیابی عملکرد، آموزش و دانش افزایی نیروی انسانی، خردگرایی آنها در حوزه‌های مختلف و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد شهری، می‌باشد.

عناوین فصول هفتگانه این کتاب ارزشمند به شرح ذیل می­باشد:

فصل اول: کلیات مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: ساختار شهرداری‌ها و قوانین اداری و استخدامی

فصل سوم: انفصال خدمت و  نظام پرداخت کارکنان

فصل چهارم: نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

فصل پنجم: خردگرایی

فصل ششم: آموزش و دانش افزایی منابع انسانی

فصل هفتم: کارآمدی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد شهری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.220.133.fa
برگشت به اصل مطلب