انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- دانشگاه های علمی و کاربردی
لیست منتخب دانشگاه های علمی و کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لیست منتخب دانشگاه های علمی کاربردی

     دانشگاه علمی کاربردی

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه علمی و کاربردی آذربایجان شرقی

     http://www.uast.ac.ir/azsharghi

دانشگاه علمی و کاربردی آذربایجان غربی

     http://www.uast.ac.ir/azgharbi

دانشگاه علمی و کاربردی اردبیل

    http://www.uast.ac.ir/ardabil

دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان

    http://www.uast.ac.ir/esfehan

دانشگاه علمی و کاربردی ایلام

    http://www.uast.ac.ir/ielam

دانشگاه علمی و کاربردی بوشهر

    http://www.uast.ac.ir/booshehr

دانشگاه علمی و کاربردی پست و مخابرات

    http://www.ict-uast.ac.ir

دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری

    http://www.uast.ac.ir/charmahal

دانشگاه علمی و کاربردی خراسان جنوبی

    http://www.uast.ac.ir/Khjonoobi

دانشگاه علمی و کاربردی خراسان رضوی

    http://www.uast.ac.ir/khrazavi

دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی

    http://www.uast.ac.ir/khshomali

دانشگاه علمی و کاربردی خوزستان

    http://www.uast.ac.ir/khozestan

دانشگاه علمی و کاربردی زنجان

    http://www.uast.ac.ir/zanjan

دانشگاه علمی و کاربردی سیستان و بلوچستان

    http://www.uast.ac.ir/sistan

دانشگاه علمی و کاربردی فارس

    http://www.uast.ac.ir/fars

دانشگاه علمی و کاربردی قزوین

    http://qa.uast.ac.ir

دانشگاه علمی و کاربردی قم

    http://qo.uast.ac.ir

دانشگاه علمی و کاربردی کردستان

    http://www.uast.ac.ir/kordestan

دانشگاه علمی و کاربردی کرمان

    http://www.uast.ac.ir/kerman

دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه

    http://www.uast.ac.ir/kermanshah

دانشگاه علمی و کاربردی کهکیلویه و بویراحمد

    http://www.uast.ac.ir/kohkiloye

دانشگاه علمی و کاربردی گلستان

    http://www.uast.ac.ir/golestan

دانشگاه علمی و کاربردی لرستان

    http://www.uast.ac.ir/lorestan

دانشگاه علمی و کاربردی مازندران

    http://www.uast.ac.ir/mazandaran

دانشگاه علمی و کاربردی مرکزی

    http://www.uast.ac.ir/markazi

دانشگاه علمی و کاربردی هرمزگان

    http://www.uast.ac.ir/hormozgan

دانشگاه علمی و کاربردی همدان

    http://www.uast.ac.ir/hamedan

دانشگاه علمی و کاربردی یزد

    http://www.uast.ac.ir/yazd

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.138.64.fa
برگشت به اصل مطلب