انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- دانشگاه های علوم پزشکی
لیست دانشگاه های علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه‌های علوم پزشکی
 
     دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

http://www.sph.tums.ac.ir

آکادمی علوم پزشکی ایران

     http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

    http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

    http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

    http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز‏

    http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی  ایران

    http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

    http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

    http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

    http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

    http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

    http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

    http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

    http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاه علوم پزشکی تهران

    http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

    http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

    http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

    http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

    http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

    www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

    http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

    http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

    http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

    http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

    http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

    http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

    http://www.kmu.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

    http://www.kums.ac.ir 
        دانشگاه علوم پزشکی گلستان     http://www.goums.ac.ir
        دانشگاه علوم پزشکی گیلان     http://www.gums.ac.ir
       دانشگاه علوم پزشکی لرستان     http://www.lums.ac.ir
       دانشگاه علوم پزشکی مازندران     http://www.mazums.ac.ir
       دانشگاه علوم پزشکی مشهد     http://www.mums.ac.ir
        دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان     http://www.hums.ac.ir
        دانشگاه علوم پزشکی همدان     http://www.umsha.ac.ir
        دانشگاه علوم پزشکی یاسوج     http://www.yums.ac.ir
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران     http://www.crc.tums.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.136.59.fa
برگشت به اصل مطلب