انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- دانشگاه های دولتی
لیست دانشگاه های دولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برخی از دانشگاه‌های سراسری
 
     دانشگاه سراسری

 website

دانشگاه صنعتی شریف

     www.sharif.ac.ir

دانشگاه اراک

     www.araku.ac.ir

دانشگاه صنعتی اراک

    www.arakut.ac.ir

دانشگاه ارومیه

    www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

    www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا (س)

    www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین (ع)

    www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق (ع)

    www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان

    www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

    www.birjand.ac.ir

دانشگاه تبریز

    www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

    www.modares.ac.ir

دانشگاه تهران

    www.ut.ac.ir

دانشگاه خوارزمی

    www.khu.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

    www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

    www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

    www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

    www.usb.ac.ir 

دانشگاه شهرکرد

    www.sku.ac.ir

دانشگاه شاهرود

    www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شیراز

    www.shirazu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

    www.cua.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

    www.sbu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

    www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

    www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

    www.mut.ac.ir  

دانشگاه علامه طباطبایی

    www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

    www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

    www.gau.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.133.56.fa
برگشت به اصل مطلب