انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- سازمانها و مؤسسات اقتصادی
مؤسسات اقتصادی بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی بین‌المللی
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) بانک جهانی 
 مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) بانک توسعه اسلامی (ISDB) 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB)  سازمان تجارت جهانی (WTO) 
 صندوق بین‌المللی پول (IMF)  اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)
بانک تسویه بین‌المللی (BIS) 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.123.43.fa
برگشت به اصل مطلب