انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- شهرداری ها
لیست برخی از شهرداری های کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                               برخی از شهرداری های کشور                                                              

 
ردیف نام شهر آدرس سایت
۱ شهرداری آستارا http://www.e-astara.com 
۲ شهرداری اراک http://www.arakcity.ir 
۳ شهرداری اصفهان http://www.isfahan.ir 
۴ شهرداری ارومیه http://www.urmia.ir 
۵  شهرداری ایلام http://www.ilam.ir 
۶ شهرداری بیرجند http://www.birjand.ir 
۷ شهرداری بافت http://shbaft.ir 
۸ شهرداری بوشهر http://www.bushehrcity.ir 
۹ شهرداری تبریز http://www.tabrizcity.ir 
۱۰ شهرداری زاهدان http://portalzahedan.ir 
۱۱ شهرداری زنجان http://www.zanjan.ir 
۱۲ شهرداری ساری http://www.saricity.ir 
۱۳ شهرداری سمنان http://www.semnan.ir 
۱۴ شهرداری سنندج http://www.e-sanandaj.ir 
۱۵ شهرداری شهرکرد http://www.sh-shahrekord.ir 
۱۶ شهرداری شیراز http://www.shirazcity.org 
۱۷ شهرداری قزوین http://www.qazvin.ir 
۱۸ شهرداری قم http://www.qom.ir 
۱۹ شهرداری کاشان http://www.kashan.ir 
۲۰ شهرداری کرمان http://www.kermancity.kr.ir 
۲۱ شهرداری کرمانشاه http://www.kermanshahcity.ir 
۲۲ شهرداری گرگان http://www.gorgan.ir 
۲۳ شهرداری مرند http://www.marand.ir 
۲۴ شهرداری مشهد http://www.mashhad.ir 
۲۵ شهرداری مشکین شهر http://www.meshkincity.ir 
۲۶ شهرداری یاسوج http://www.yasujcity.ir 
۲۳ شهرداری همدان http://www.cityhall.hamedan.ir 
   ۲۷ شهرداری یزد http://www.yazd.ir 
   ۲۵ شهرداری بندرعباس http://www.bacity.ir 
 

   

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:
http://iuea.ir/find.php?item=1.122.42.fa
برگشت به اصل مطلب