:: بایگانی بخش نسل دوم شهرهای جدید، ضرورت پرهیز از تکرار یک اشتباه: ::
:: نسل دوم شهرهای جدید، ضرورت پرهیز از تکرار یک اشتباه - ۱۳۹۴/۷/۲۰ -